Vår Integritetspolicy

Vem hanterar dina personuppgifter?
Personuppgiftsansvarig, dvs. den som hanterar dina personuppgifter, är bolaget BLM spółka z o.o. med säte i Bielsko-Biala, Polen, gatuadress: ul. gen. Maczka 9 (i det följande kallad för „vi” eller „bolag”), som driver internetbutiken tillgänglig pa www.eshopannabelle.com/nord (i det följande kallad för
„e-butik”).

Du vill kontakta oss för att fa veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter?
Mejla oss pa ask@annabelleminerals.com eller skicka ett brev till oss. Var adress är BLM Sp. z o.o., ul. gen. Maczka 9, 43-300 Bielsko-Biała, Polen.

Hur far vi del av dina personuppgifter?
Du tillhandahaller oss dina personuppgifter när du skapar ett konto hos oss, prenumererar pa vart nyhetsbrev, lägger ordrar och handlar pa var e-butik.

Vad är det för syfte med att BLM Sp. z o.o. hanterar dina personuppgifter och vilket lagrum gäller?
Hantering av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna utföra avtalet inganget med dig, vilket bl a innebär att vi:
möjliggör att tjänster tillhandahalls pa elektronisk väg och e-butiken kan användas i hela sin utsträckning, da vi bl a hanterar ordrar och betalningar för produkter som köps i e-butiken;
skapar och hanterar ditt konto eller dina konton samt möjliggör hantering av ditt konto och transaktioner och löser eventuella tekniska problem;
utför köpeavtal som ingas i e-butiken;
hanterar dina reklamationer;
hanterar dina förfragningar (som t ex lämnas genom kontaktformuläret);
kontaktar dig i samband med vara tjänster eller försäljning av vara produkter;
säkrar rätt service och utförande av betalningar.

Dessutom alägger lagen oss behandling av dina personuppgifter i skatte- och räkenskapssyften.

Efter att ha fatt ditt samtycke behandlar vi dina personuppgifter i följande syften:
• marknadsföringsatgärder, bl a direkt marknadsföring;
• kontakt med dig genom e-post, bl a i samband med lagliga marknadsföringsatgärder;
tävlingar och kampanjer som du kan delta i;
sparande av uppgifter i cookies-filer.

Det som är viktigt är att du när som helst far aterta ditt samtycke. Det gör du pa samma sätt som du gett ditt samtycke pa. Vi behandlar dina personuppgifter sa länge du inte atertar ditt samtycke.

Vi hanterar dina personuppgifter ocksa i de nedan angivna syftena, pa grundval av Bolagets berättigade intresse, vilket är:
•  att undersöka och analysera e-shopen, t ex för att kontrollera butikens funktionalitet, förbättra kvalitén pa vara tjänster eller fa uppgifter om besökandes huvudintressen och -behov;
•  att hantera dina önskemal och fragor som i huvudsak riktas till var kundtjänst och överlämnas genom kontaktformuläret da det inte direkt hänger samman med utförande av vart avtal;
•  att förbereda lojalitetsprogram, tävlingar och övriga kampanjer som du kan delta i;
•  att driva in fordringar, hantera domstols-, skilje- och medlingsförfaranden;
•  att genomföra statistiska undersökningar;
• att lagra uppgifter i arkiveringssyften och säkra ansvarsskyldigheten (dvs. förmagan att kunna visa att vi uppfyller lagstadgade ataganden).

Är du skyldig att lämna ut dina personuppgifter till oss?
För att kunna inga och utföra ett avtal och hantera ditt konto pa var e-butik behöver vi erhalla följande personuppgifter:
• för- och efternamn, e-post, lösenord, adress och telefonnummer (för fysiska personer);
• e-post, lösenord, telefonnummer samt firmans uppgifter och dess adress (för företagskonton).

Om du av nagon anledning inte uppger de ovannämnda personuppgifterna kan vi tyvärr inte inga avtal med dig. Detta har till följd att du inte kan handla eller skapa ett konto pa e-butiken.

Vi kan behöva be dig uppge nagra andra nödvändiga uppgifter, om detta krävs enligt lagen. Det kan bero pa räkenskaps- eller skatterelaterade fragor. Förutom sadana fall är det helt frivilligt att uppge sina personuppgifter.

Vad har du för rättigheter gentemot vart Bolag avseende behandling av personuppgifter?
Vi lovar att respektera alla dina rättigheter som framgar av den allmänna personuppgiftsförordningen, dvs. rätten att fa tillgang till, erhalla rättelse eller radering av personuppgifterna, begränsa behandlingen av personuppgifterna, rätten att överföra personuppgifterna, att inte bli föremal för beslut grundade enbart pa automatisk behandling, inklusive profilering, samt rätten att göra invändningar mot behandling av personuppgifter.

De ovannämnda rättigheterna kan du utnyttja i följande omständigheter:
• i samband med begäran att rätta dina personuppgifter: da du märker att dina personuppgifter är felaktiga eller ej kompletta;
• i samband med begäran att radera dina personuppgifter: da dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla mal för vilka de samlats in; da du atertar ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter; da du invänder mot behandling av personuppgifter som rör dig; da dina personuppgifter har behandlats pa olagligt sätt; da dina personuppgifter maste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller har samlats in i samband med tjänster som pa elektronisk väg erbjuds och riktas till barn;
• i samband med begäran att begränsa behandling av dina personuppgifter: da du märker att dina personuppgifter är felaktiga – du kan begära begränsning av behandlingen under en tid som möjliggör att vi kontrollerar uppgifterna; da dina personuppgifter behandlas pa olagligt sätt, men du vill inte att de raderas helt; da dina personuppgifter inte längre behövs pa var sida, men kan nyttjas av dig, t ex för att försvara eller göra gällande ansprak; eller da du invänder mot behandling av dina personuppgifter – tills det har klarlagts om dina ansprak är tyngre än berättigade intressen pa var sida;
• i samband med begäran att överföra dina personuppgifter: da dina personuppgifter behandlas med stöd av ditt samtycke eller ett med dig inganget avtal och da behandlingen sker pa automatiserat sätt.

Du har rätt att lämna in ett klagomal i samband med var behandling av dina personuppgifter till berörd tillsynsmyndighet, dvs. Polska datatillsynsmannen (adress: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

När kan du göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter?
Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter när:
• behandling av dina personuppgifter sker pa grundval av ett berättigat intresse eller för statistiska ändamal och din invändning orsakas av en särskild situation du hamnat i,
• dina personuppgifter används för direktmarknadsföring, där de även profileras för detta ändamal.

Kom ihag att du kan utöva invändningsrätten fran den 25 maj 2018.

Vilka tillhandahaller vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter tillhandahaller vi de som stödjer oss i att erbjuda tjänster pa elektronisk väg och internetförsäljning, dvs. de som erbjuder post-, betalning-, konsult- eller revisions-, bokförings- eller rättsliga tjänster, som stödjer kundtjänst och e-butikens kunder, hjälper med marknadsföring av erbjudanden eller stödjer oss i marknadsföringskampanjer. Vi kan ocksa överföra dina personuppgifter till offentliga myndigheter som bekämpar bedrägeri och missbruk.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?
Vi lagrar dina personuppgifter under vart avtals gang samt efter att avtalet gatt ut i följande syften:
• utövande av ansprak i samband med utförande av avtalet;
• uppfyllande av skyldigheter som framgar av rättsbestämmelser, framför allt skatte- och räkenskapsrelaterade bestämmelser;
• bekämpande av missbruk och bedrägeri;
• statistiska och arkiveringssyften.
Vi lagrar dina personuppgifter i högst 10 ar efter att vart avtal utiförts.

Vi lagrar dina personuppgifter för marknadsföringsändamal mot ditt samtycke. Detta gör vi sa länge du inte atertar ditt samtycke till eller invänder mot behandlingen av personuppgifterna.

När vi organiserar och genomför lojalitetsprogram, tävlingar och andra kampanjer som du kan delta i, behandlar vi dina personuppgifter endast under evenemangets gang och utdelningen av priser.
För att uppfylla ansvarsskyldigheten, dvs. kunna visa att vi efterlever bestämmelser om behandling av personuppgifter, lagrar vi uppgifter under en tid da Bolaget är skyldigt att lagra personuppgifter eller dokument som innehaller personuppgifter. Detta för det är nödvändigt att dokumentera och visa att rättsbestämmelser efterlevs samt att möjliggöra kontroll genom offentliga myndigheter.

Överför vi dina personuppgifter till centra utanför Europeiska ekonomiska samarbetsomradet?
Dina personuppgifter överförs utanför Europeiska ekonomiska samarbetsomradet – till Google LLC. Detta sker vid vidtagande av lämpliga rättsliga skyddsatgärder, dvs. standardbestämmelser om dataskydd som antagits av Europeiska kommissionen.

Behandlar vi dina personuppgifter automatiskt (bl a genom profilering) pa ett sätt som inverkar pa dina rättigheter?
Dina personuppgifter behandlas automatiskt (bl a genom profilering). Det ska dock betonas att det inte kommer att medföra rättsverkan för dig eller pa liknande sätt i betydande grad paverka dig.
Att vart Bolag profilerar personuppgifter innebär att vi behandlar dina personuppgifter (bl a pa ett automatiserat sätt) i syfte att bedöma nagra av uppgifterna som rör dig, i synnerhet för att analysera och förutsäga dina personliga preferenser och intressen.